“Where dreams come true.”

Dromen

Dromen is een natuurlijke functie van elk levend wezen en vindt op natuurlijke wijze plaats tijdens de slaap. Maar wat is de oorsprong van dromen? Daar zijn de meningen over verdeeld.

C.G. Jung zegt over dromen dat ze enerzijds de functie hebben van verwerking van de gebeurtenissen uit ons dagelijks leven en aan de andere kant geven ze aanwijzingen over onze angsten, verlangens en de diepere gronden van ons bestaan (het transpersoonlijke gebied). Dat gaat een stuk verder en dieper dan de benadering van die ouwe Freud. Na een tijdje samen te hebben gewerkt kon Jung de simplistische benadering van dromen door Freud niet langer meer verdragen en scheidden hun wegen.
De uitwerking van Jung's benadering van dromen en het onbewuste is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de studies over het persoonlijke en transpersoonlijke. Zijn boeken over dromen en symboliek (en al zijn boeken) zijn aanraders. Overigens is de 'vader'van de psychoanalyse Freud uiteraard ook niet uit te vlakken. Jung was in het begin een groot bewonderaar van Freud. Dat zegt toch ook wel iets! Jung heeft in zijn boeken uitgebreid aandacht besteed aan dromen, de symboliek ervan en de overeenkomst met de symboliek uit het verre verleden, tot aan de prehistorie toe.

Frits Perls
De grondlegger van de gestalttherapie was sterk door Freud geinspireerd. Zijn geweldige werk was de onderlinge confrontatie van de deelpersoonlijkheden van de client. In het droomwerk van Perls wordt je rechtstreeks in contact gebracht met alle droomsymboliek waar de lading op ligt. Die lading ervaar je door je belangrijkste herinneringen en de associaties uit een bepaalde droom. Heel boeiend is hierbij het proces waarin je je bewust wordt van de symboliek die op jouw situatie van toepassing is. Zijn manier van werken geeft opzienbare inzichten doordat je zelf tot de gewaarwordingen komt. Je duidt jezelf en laat je niet door iemand anders duiden. Perls zei dat alles wat in je droom voor komt, jijzelf bent of en deel van je zelf is. Dit in tegenstelling tot Jung, die meer in de richting van het collectieve onbewuste gaat.
Bijvoorbeeld (uit 1 van de weinig boeken van Perls) droomt de client van een lange trap naar boven waar zij overheen loopt. Frits Perls laat zien dat zij behalve de persoon is die over de trap naar boven loopt, ook de trap zelf is. Bij die insteek wordt de client bij het opnieuw beleven van de droom de trap zelf. Daarbij komt ze tot het besef dat er over haar heengelopen wordt.... en dat heeft in de loop der tijd geleid tot de onevenwichtige neurotische situatie waarin zij op dat moment leeft.... Zij heeft namelijk altijd iedereen over zich heen laten lopen.
Jung zou in zijn benadering zeggen: die trap, die heel vaak voorkomt in dromen van clienten, waar leidt die naartoe? Wat is er aan het eind? Welke delen van het onbewuste worden bereikt door het opgaan van die trap en welke werelden zullen zich openen wanneer je boven bent? Of beneden? Waar in de oude geschiedenis, in de mythen en sages, in de alchemie, in de religieuze overleveringen komt nog meer een trap voor en waar gaat die in die geschiedenissen meestal heen? Deze verschillende benaderingen maken het verschil tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke. Voor de vooruitgang van je eigen processen zijn beide methodes even doeltreffend in die zin, dat de één gaat over het je leven nu en de andere over je "leven" door de eeuwen heen.

Carlos Castaneda
Castaneda was heel polulair in de jaren 60 van de vorige eeuw bij de liefhebbers van psychodelica. Hij was een antropoloog die in de leer ging bij de sjamaan Don Juan Matus. Zijn belevenissen en ervaringen met psychotrope middelen heeft hij in zijn boeken uitgebreid en gedetailleerd beschreven. In zijn boeken over dromen gaat het vooral over de opgewekte dromen, al dan niet na gebruik van psychotrope planten, paddestoelen en cactussen, bijvoorbeeld de wortels van de Datura (Trompetplant). Overigens is deze plant zeer giftig.
Don Juan Matus maakt in zijn leringen onderscheid tussen de natuurlijke droom en de opgewekte droom. Het droomleven dat hij plachtte over te dragen ging vooral over dat in een andere dimensie. Hij zei o.a. dat tijdens onze slaap energieen uit andere werelden en dimensies ons onderbewuste 'binnendringen' en die helderheid verschaffen over het bestaan van die werelden.
In de tijd voor zijn overgaan in 1998 (dood bestaat niet, je stapt -soms zelfs fysiek- over in een andere dimensie) heeft Castaneda een serie bewegingen samengesteld waarmee je tijdens het ronddwalen in de astrale wereld je het makkelijker maakt om te reizen (Tensegrity). Deze 'magische' oefeningen zijn ook op DVD uitgebracht. En je kan ze ook op Youtube vinden. Deze oefeningen zijn ook heilzaam voor je fysieke lijf.

Uit het sjamanisme over de hele wereld zijn de trancetoestanden bekend waarin de sjamaan al dan niet onder invloed van psychedelische hulpmiddelen dromen krijgen die betrekking hebben op het welzijn van hun volk of individueel informatie geven over de aanpak van een bepaalde ziekte. Raadgevers van de 'Grote Geest' verschijnen in die dromen om aanwijzingen te geven over belangrijke beslissingen.

Ook in onze westerse maatschappij komen dergelijke dromen, al dan niet opgewekt, voor. Informatie over belangrijke levensbeslissingen, aanwijzingen over het dagelijks leven, spirituele groei, relaties, ziekte, opvoeding, heling van het 'ik'. Wat in de afgelopen 60 jaar vooral bij Westerlingen een grote vlucht heeft genomen is de LSD, DMT, MDMA en andere hullucinogene middelen. In Nederland is inmiddels Ayahuasca verboden, tot grote spijt van de ceremoniebegeleiders.
Wat ons landje wel heeft, zijn de paddo's en de wiet/hasj die vrij verkrijgbaar zijn. Maar ook voor deze middelen geldt dat je ze in feite niet zonder begeleiding of in heel goed gezelschap moet gebruiken.
Overigens stimuleer ik niet het gebruik van deze middelen. Ik maak gebruik van de natuurlijk opgewekte trance om hetzelfde te bereiken. Op deze wijze heb je altijd controle over je droomleven.

De soorten dromen bepalen het karakter van de droom: zo heb je angstdromen, wensdromen, verwerkingsdromen, voorspellende dromen, helderziende dromen, dromen die ons vertellen over onze voorouders, dromen die aanwijzingen geven over ons dagelijks leven met het doel dit in de juiste banen te leiden.. Enzovoorts. En natuurlijk het fenomeen 'lucide dromen' dat tal van werelden en dimensies voor ons opent. Lucide dromen is de benaming voor bewust dromen, dromen waarin we zelf het verloop van de droom bepalen.

We gaan een grens over. Als we dromen dat we ons vrij kunnen bewegen, vliegen en andere werelden betreden, meestal met hulp van een (geestelijk) begeleider, zijn dat eigenlijk geen dromen maar hebben we een andere bewustzijnsvorm. We reizen dan met onze tweede lichaam, het astrale, het vluchtige, het etherische. Dit zijn geen dromen, maar is een ander bestaan. Net zo belangrijk, zo niet belangrijker, als ons dagelijks leven op deze wilde planeet.

Het moge duidelijk zijn dat de meeste dromen en het leven zelf, buiten onze eigen persoonlijke dimensie, beinvloed worden door die andere dimensies. Het tweede lichaam is bewezen (lees bv. Robert Monroe). Belangrijke spirituele westerse boodschappers zoals Rudolf Steiner, Jozef Rulof, Blavatsky enz. hebben steeds gewezen op het bestaan ervan. Astrale reizen hoeven geen uitzondering meer in deze wereld te zijn en we kunnen er gebruik van maken voor onze persoonlijke groei. We leren door die andere dimensies naar anderen (en onszelf) te kijken in eerlijkheid en met oprechte onbaatzuchtige liefde.

Dromen zijn zo'n belangrijk onderdeel van ons leven, dat we er niet aan voorbij kunnen gaan. Het onderbewuste c.q. bovenbewuste heeft alleen maar het goede met ons voor. Zij vragen de benodigde aandacht en daarom kan je hier je droom insturen als je hulp nodig hebt in de richting van de verklaring van de symboliek. Kost niks :-)

In het archief bevinden zich een honderdtal dromen, ongesorteerd vooralsnog.

Zou jij ook je droom verklaard willen hebben? Hou hierbij in gedachte dat ik slechts een richting aangeef, de uiteindelijke verklaring zelf is aan jou. Maar let op het volgende:

1. In het formulier staan een paar standaardvragen: je leeftijd, je geslacht en religie/culturele afkomst. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor mij om een beeld te kunnen vormen vanuit welke context de droom is ontspruit. Een moslima zal vanuit haar positie als vrouw over andere belangrijke zaken dromen dan een man. En het maakt verschil dat ze uit Afrika, Syrie, Marokko, Pakistan komt of in het westen geboren/opgegroeid is. Een katholiek die over het kruis droomt, verdient een andere interpretatie dan de protestant die over hetzelfde droomt. Toch zijn beide christenen. Komt de christen uit Zuid-europa dan zal de trouw aan de Roomse kerk zijn eeuwenlange invloed uitoefenen op zijn/haar leven. Komt de christen uit Noord-Europa, zal zijn leven meer beinvloed worden door de reformatorische ontwikkelingen van de vorige eeuwen. Je kunt hiertegenover stellen, dat je hier en nu leeft, niet toen. Onderschat die invloed van het verleden maar niet...
2. vertel je droom altijd in tegenwoordige tijd, alsof je het op dit moment droomt. Deze manier van je droom opschrijven heeft als prettige bijkomstigheid dat je invallen (associaties) krijgt: een herinnering of een besef, een gevoel. Schrijf die ook altijd op in de toelichting.
3. Een droom heeft altijd een aanleiding, voeg daarom informatie bij over je levensomstandigheden en essentiele informatie die betrekking heeft op de periode waarin je de droom hebt gehad (bijvoorbeeld een toekomstige gebeurtenis op korte termijn, een op handen zijnde huwelijk, verhuizing, verandering van werk, een recente gebeurtenis zoals een overlijden, verandering van levensomstandigheden in het algemeen.

Graag het hiervoor bestemde formulier gebruiken, die vind je HIER